PMC-Group to gru­pa pol­s­kich firm należą­cych do bel­gi­js­kich inwest­orów pry­wat­nych. Siedz­i­ba zna­j­du­je się w Lesznie, a dzi­ałal­ność prowad­zona jest na grun­tach położonych pomiędzy Wrocław­iem i Lesznem.
Mis­ją Grupy jest iden­ty­fikac­ja, pozyski­wanie i wyko­rzys­ta­nia ziem, nada­ją­cych się na żwirown­ie, strate­gicznie położonych, aby sko­rzys­tać z ros­nącego popy­tu na piasek i żwir w okol­i­cy.
Aby to osiągnąć gru­pa kon­cen­tru­je się na czterech seg­men­tach branżowych: budown­ict­wo, piasek krzemionkowy, rekul­tywac­ja i pośred­nict­wo.
Obec­nie Gru­pa prowadzi mokrą kopal­nię w miejs­cowoś­ci Luboszyce i suchą kopal­nię w miejs­cowoś­ci Czernikow­ice. Dodatkowo posi­a­da inne kon­cesjonowane lokac­je.
Zarząd zamierza dalej rozwi­jać dzi­ałal­ność prze­mysłową związaną z piask­iem krzemionkowym poprzez inte­grację pio­nową oraz współpracę z wiodą­cy­mi fir­ma­mi dzi­ała­ją­cy­mi w branży towarowej rynku budowlanego.

PMC-Group